Teni - WERE

WERE
WERE

Were we were we were we (Teniii)
Were we (Eh eh) were we (Oh yea) were we(Oh no)
Were were lo ba mi se shomo?
Were were lo ba mi se shomo?
Oun ti mo ti’n wa lati jo ojo yi wa baba ba mi seee
Were were lo ba mi se shomo?
Instrumentals
Aiye o fe o aye o fe
Aye ofe ka gberu kaso aye o fe
(Ori e ni ni ba ni gbe eru nla dori)
Aye o fe (aye o fe) aye o fe shomo? (Aye o fe)
Cause they are waiting on you they are waiting on you to fall
They are waiting on youu eyiii they are waiting on you to die
Just don’t give up don’t give up
Just stay strong stay strong eyiii
Were were lo ma ba e se shomo?
Were were lo ba mi se shomo? (Se shomo)
Were were lo ba mi se shomo? (Se shomo)
Oun ti mo ti’n wa lati jo ojo yi iwa baba ba mi se
Were were lo ba mi se shomo?
Instrumentals
Don’t look back don’t look back my brother
Eh oh (eh oh eeh oh) ayy
Do your best do your best my sister
(Eh oh eh oh eh oh)
When you run make sure you buckle your shoe
Eh oh (ayy oh ayy oh) ayy
Make sure that you don’t fall cause
They waiting on you they waiting on you to fall
They are waiting for you eyiii they waiting on you to die
Just don’t give up don’t give up
Just stay strong stay strong eyii
Were were lo ma ba e se shomo?
Were were lo ba mi se shomo? (Se shomo)
Were were lo ba mi se shomo?
Oun ti mo ti’n wa la ti ijo ojo yi iwa baba ba mi se e
Were were lo ba mi se, shomo?
Oun ti mo ti’n wa la ti ijo jo yi wa
Baba ba mi se (Were were we were were we were were we)
Were were lo ba mi se shomo?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.